โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เรื่องเล่าของครูปาณิสรา ในการนำหลักปรัชญาฯ นำพาสู่ชีวิตพอเพียงและมีความสุข
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564,11:23  อ่าน 157 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการศึกษาเจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,11:52  อ่าน 419 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมไม่ส่งงานของนักเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,11:50  อ่าน 408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง การศึกษารูปแบบการเรียน (Learning Style) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2562,11:46  อ่าน 410 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อและแหล่งเรียนรู้บนระบบออนไลน์ (google site) https://sites.google.com/site/englishprasartbeng/
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2559,14:28  อ่าน 1057 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจเพื่อการศึกษาภาษาอังกฤษบนสังคมออนไลน์ https://www.facebook.com/ninkpanisara
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2559,13:52  อ่าน 908 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วย 1 My life
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,08:01  อ่าน 1213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 2 American dreams อ331101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:59  อ่าน 924 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ออกแบบหน่วยการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 My life อ33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:58  อ่าน 955 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เอกสารประกอบหลักสูตร วิชาภาษาอังกฤษ5 อ33101
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2559,07:56  อ่าน 954 ครั้ง
รายละเอียด..