โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แผนพอเพียง ม.5 (อ่านเขียน2) เพิ่มเป้าหมายโลก 2.64
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,12:02  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนพอเพียง ม.1 (พื้นฐาน) ปรับเพิ่มเป้าหมายโลก พร้อมบันทึกหลังแผน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,12:02  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษใน รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:58  อ่าน 82 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ online ในสถานการณ์โควิด-19 รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:57  อ่าน 86 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยครูปาณิสรา ผลแม่น โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:56  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ปีการศึกษา 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:55  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนสำเร็จรูปเสริมทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:53  อ่าน 69 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:50  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำเสนองานวิจัยการศึกษารูปแบบการเรียน (Learning Style) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:48  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : SAR ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,11:45  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..