โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายจรวน บุตรงาม
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย บุญมาก
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ กะการดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางปิยนุช ตระกูลสูง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ จำปาทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุภาพ คงสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการคะนอง ทินวโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้เเทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจโทมนตรี อ่อนน้ำคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินท์ ชินวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการเเละเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา