โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ๑.นายประนอม สังข์โสภา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ๒. นางเทวี แก้วหอม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : ๓. นายวิวัฒน์ สำราญใจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ๔. นางทรงกิจ แก้วเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : ๕. นายพิพัฒน์พงษ์ กาดำ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ๖. นายสังวาล ดีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ๗. พระอธิการเทือม อุตตโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : ๘. นายจรวน บุตรงาม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๙. นายอุดม วงษ์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๑๐. นายเดชาธร สวนหนองแวง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๑๑. นายเยียน บุญเพ็ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๑๒. นายอุดม วงศ์เมือง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๑๓. นายโชคชัย บุญมาก
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ๑๔. นายพศิน บัวหุ่ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ