โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : outsider_mafia@hotmail.com

นางสาวพิศเจริญ ต้นจำปา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : Harrypack_66@hotmail.com

นายเจตริน ศรีสรรงาม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1