โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา ผลแม่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิศเจริญ ต้นจำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายเจตริน ศรีสรรงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1