โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพจน์ กะการดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1