โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวจิราภรณ์ บาลพูน
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2