โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจุฑามาศ ทองดา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1