โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจุฑามาศ ทองดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกสิญาณินท์ บุญลีประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1