โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
สนับสนุนการศึกษา

นายชวน เสาทอง
พนักงานราชการ - นักการภารโรง

นายธงทอง มั่งมี
นักการภารโรง