โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
สนับสนุนการศึกษา

นายชวน เสาทอง
พนักงานราชการ - นักการภารโรง

นายเคน หอมเนียม
นักการภารโรง