โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรภิญญา ทองอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางบุษบา อาจพรหม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางอรุณรัตน์ พลหาญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายเสนอ ละเมอพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายเกียรติศักดิ์ จารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
อีเมล์ : kaertisak48@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ เนตรแก้ว
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1