โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวรภิญญา ทองอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุษบา อาจพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางอรุณรัตน์ พลหาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายเสนอ ละเมอพันธ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1