โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรภิญญา ทองอุดม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบุษบา อาจพรหม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอรุณรัตน์ กระเเสโสม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวนัญธยาภัทร มะลิงาม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2