โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ สำราญใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวปนัดดา สุกใส
ครู

นางสาวเสาวลักษณ์ ขาวงาม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1