โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายวิวัฒน์ สำราญใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางไพลิน จุไร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปนัดดา สุกใส
ครูผู้ช่วย