โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวราวุธ อุส่าห์ดี
พนักงานราชการ

นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ
ครูผู้ช่วย