โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรุณโรจน์ ทวีเหลือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอรัญณิการ์ ทองนำ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2