โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
คณะผู้บริหาร

นางพิจิตรา คำมันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางบุษบา อาจพรหม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวชิรวิชญ์ ทองอุดม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน