โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมี
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59
การจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตำบลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 59
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน ครูผู้สอน วิชาเอกดนตรี นาฏศิลป์
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 59
แบบสรุปข้อมูล มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 59
แบบสรุปข้อมูล มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พ
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 59
รายชื่อนักเรียนแยกตามห้อง-จาก-dmc
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 59
เชิญครู นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาทุกท่านตอบแบบสำรวจหมู่เลือดครู-นักเรียน โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 59