โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
เอกสารฝ่ายแผนงานและงานประกัน
แผนปฏิบัติการ2561 (อ่าน 21) 24 ต.ค. 61
คำสั่งโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา พรรณนา 2561 (อ่าน 23) 24 ต.ค. 61
แนวทางการเขียนรายงานSAR ของสถานศึกษา (อ่าน 439) 14 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 514) 14 ก.พ. 60
เอกสารการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา (อ่าน 400) 11 พ.ย. 59
เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 489) 11 พ.ย. 59
เอกสารการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 455) 11 พ.ย. 59
เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 466) 11 พ.ย. 59
เอกสารการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 450) 11 พ.ย. 59
เอกสารการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 491) 11 พ.ย. 59
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 385) 11 พ.ย. 59
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 373) 11 พ.ย. 59