โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
เอกสารฝ่ายแผนงานและงานประกัน
แผนปฏิบัติการ2561 (อ่าน 106) 24 ต.ค. 61
คำสั่งโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา พรรณนา 2561 (อ่าน 116) 24 ต.ค. 61
แนวทางการเขียนรายงานSAR ของสถานศึกษา (อ่าน 551) 14 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 620) 14 ก.พ. 60
เอกสารการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา (อ่าน 516) 11 พ.ย. 59
เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 583) 11 พ.ย. 59
เอกสารการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 561) 11 พ.ย. 59
เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (อ่าน 585) 11 พ.ย. 59
เอกสารการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 587) 11 พ.ย. 59
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา (อ่าน 464) 11 พ.ย. 59
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (อ่าน 458) 11 พ.ย. 59
เอกสารการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (อ่าน 556) 11 พ.ย. 59