โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
เอกสารฝ่ายแผนงานและงานประกัน
SAR2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เรื่อง ประกาศค่าเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 64
ตัวอย่างเเผนพัฒนาตนเอง ID PLAN
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 63
SAR61
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 62
มาตรฐาน ปี ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 62
แผนปฏิบัติการ2561
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 61
คำสั่งโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา พรรณนา 2561
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 61
แนวทางการเขียนรายงานSAR ของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 60
คู่มือการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 14 ก.พ. 60
เอกสารการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารแนวทางการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารการจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59
เอกสารการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 59