โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สายไทย
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลสาขา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 -2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวรรณ สายไทย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่ - อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2543
ชื่อ-นามสกุล : นายธนชัย สุทธิยานุช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรงรักษ์ สิงหสุรศักดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544 - 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายสมโภชน์ สุขเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นายเงิน จานนอก
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชัย นามสว่าง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2550
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัติ บุญมี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550 - 2554
ชื่อ-นามสกุล : นายพศิน บัวหุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554 - 2559
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิจิตรา คำมันตรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2559 - 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายธานินท์ ชินวงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564 - ปัจจุบัน