โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
คณะผู้บริหาร

นางสาวพิจิตรา คำมันตรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายไกรสร ธุนาสูรย์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา