โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ปฎิทินการปฏิบัติงาน
ปฎิทินการปฏิบัติงาน

กำหนดการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2557
นักเรียน ม.4 ,ม.5 และ ม.6  สนใจจะกู้ยืม “เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” ประจำปี
การศึกษา 2557  ท้ังรายเก่า และรายใหม่ ให้ดูรายละเอียดตามเว็บไซค์น้ี้
http://www.studentloan.or.th/kcfinder/upload/files/20140626092345_8A3869D7-0B2D-CE1E-7023-F6E7D12D5F5E.pdf