โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
เกณฑ์การจบ ม.๓
เกณฑ์การจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ช่วงชั้นที่ 3 (จบ ม.3)

การอนุมัติจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ช่วงชั้นที่ 3 (จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ) ผู้เรียนได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ผ่านช่วงชั้นที่ 3 (จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ) ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
                 1. ต้องเรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
                       1.1 ต้องเรียนวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม ตามที่กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาช่วงชั้นที่ 3 ของโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
                       1.2 รายวิชาพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียน ต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ "ผ่าน" ทุกรายวิชา ต้องได้รับผลการเรียนตั้งแต่"1-4"
                       1.3 รายวิชาเพิ่มเติมที่ลงทะเบียนเรียน จะต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนให้ "ผ่าน" ทุกรายวิชา ต้องได้รับผลการเรียนตั้งแต่ "1-4"
                       1.4 มีหน่วยกิตรวมกันไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต
                 2. ต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับผลการประเมิน "ผ่าน" ทุกกิจกรรม
                 3. ต้องผ่านการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความที่สถานศึกษากำหนด และต้องได้รับผลการประเมิน "ผ่านเกณฑ์การประเมิน" "ดี" และ "ดีเยี่ยม" 
                     (ผลการประเมิน1-3) ทุกปีการศึกษา และในปีการศึกษาสุดท้ายของช่วงชั้น
                 4. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สถานศึกษากำหนด และต้องได้รับผลการประเมิน "ผ่านเกณฑ์การประเมิน" "ดี" และ "ดีเยี่ยม" 
                     (ผลการประเมิน1-3) ทุกปีการศึกษา และในปีการศึกษาสุดท้ายของช่วงชั้น

                 หมายเหตุ เกณฑ์การจบหลักสูตร เปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ