โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
การเปลี่ยนผลการเรียน "ร"
การเปลี่ยนผลการเรียน

สาเหตุการให้ "ร"
                        1. ไม่ได้ส่งงาน (ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน)
                        2. ไม่ได้วัดผลกลางภาค
                        3. ไม่ได้วัดผลปลายภาค
                        4. มีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
                           การประเมินคุณลักษณะ คะแนนส่วนนี้ไม่มีการให้ "ร"
                           การวัดผลและประเมินผล ระหว่างเรียน ผู้เรียนไม่เข้าสอบตามกำหนด อาจนัดหมายในภายหลังได้
                           คะแนนส่วนนี้ไม่มีการให้ "ร"
                           การวัดผลกลางภาคเรียน ถ้าผู้เรียนไม่ได้เข้าสอบกลางภาค แต่สถานศึกษาจัดให้สอบก่อนสอบปลายภาค ไม่ได้ "ร"

              การเปลี่ยน "ร" 
                        1. ผู้เรียนดำเนินการแก้ไขตามสาเหตุให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป
                        2. ถ้ามีเหตุสุดวิสัย หัวหน้าสถานศึกษาขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน
                        3. ถ้าไม่มาดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดให้เรียนซ้ำ

              ผลการแก้ "ร"
                        1. ถ้าไม่ใช่สาเหตุสุดวิสัยได้ "0 - 1"
                        2. ถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยได้ "0 - 4"
                        3. ถ้าแก้ "ร" แล้วได้ "0" ดำเนินการตามวิธีแก้ "0"