โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
การเปลี่ยนผลการเรียน "0"
การเปลี่ยนผลการเรียน

การเปลี่ยนผลการเรียน "0" 

              สาเหตุที่ได้ "0"
                        ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ได้ตะแนนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนระหว่างภาคเรียนกับคะแนนปลายภาคเรียน)
              การเปลี่ยน "0" 
                        1. สอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในภาคเรียนถัดไป
                        2. ถ้ามีเหตุสุดวิสัย หัวหน้าสถานศึกษาขยายเวลาได้อีก 1 ภาคเรียน
                        3. ผลการเรียนสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน "1"
                        4. ถ้าผลสอบแก้ตัวเป็น "0"
                              4.1 เรียนซ้ำ
                              4.2 เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
                              4.3 คงไว้สภาพเดิม
                         ขั้นอยู่กับเงื่อนไข แล้วแต่กรณี

              ขั้นตอนการแก้ "0"
                        1. สำรวจรายชื่อผู้ที่ติด "0" แล้วให้ยื่นค้ำร้องขอสอบแก้ตัว
                        2. วิเคราะห์หาสาเหตุ และข้อบกพร่อง
                        3. วางแผนแก้ไข
                        4. ดำเนินการสอนซ่อมเสริม
                        5. สอบแก้ตัว
                        6. ส่งผลการสอบแก้ตัว