โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
การตัดสินผลการเรียน
การตัดสินผลการเรียน

ระเบียบปฏิบัติการตัดสินผลการเรียน 

                            1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา
                            2. การตัดสินเป็นรายวิชาให้นำคะแนนระหว่างเรียน รวมกับคะแนนปลายภาคเรียนแล้วให้ระดับผลการเรียนตามที่กำหนด
                            3. ผู้เรียนได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 50 ให้ระดับผลการเรียน "0" ส่วนระดับผลการเรียน " 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4" ให้อยู่ในระดับของสถานศึกษาที่ 
                                กำหนดช่วงคะแนน
                            4. รายวิชาที่ได้คะแนน 1 ถึง 4 ถือว่าได้หน่วยการเรียน
                            5. ให้ผลการเรียน "มส" เมื่อผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในรายวิชานั้น และไม่ได้รับการผ่อนผันให้เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียน
                            6. ให้ผลการเรียน "ร" เมื่อผู้เรียนไม่ได้วัดผลกลางภาค ไม่ได้วัดผลปลายภาค ไม่ได้ส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำ หรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมิน 
                                ผลการเรียนไม่ได้
                            7. การให้ผลการเรียน "ร" เพราะไม่ได้ส่งงาน ต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
                            8. ให้ผลการเรียน "มก" ผู้เรียนที่ประสงค์จะเรียนโดยไม่ต้องการหน่วยการเรียนแต่ต้องมีเวลาเรียนครบ ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด