โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ระดับผลการเรียน
ระดับผลการเรียน

ระดับผลการเรียนและผลการเรียนตามระเบียบ

ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ช่วงคะแนนเป็นร้อยละ

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

ผลการเรียนดีเยี่ยม

ผลการเรียนดีมาก

ผลการเรียนดี

ผลการเรียนค่อนข้างดี

ผลการเรียนน่าพอใจ

ผลการเรียนพอใช้

ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์

80-100

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

0-49


ผลการเรียนแสดงด้วยตัวอักษร

                             มส    หมายถึง  ไม่มีสิทธิ์เข้ารับประเมินผลปลายภาคเรียน
                                   หมายถึง  รอการตัดสินหรือยังตัดสินไม่ได้
                                  หมายถึง   ผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และผ่านจุดประสงค์สำคัญ
                             มผ   หมายถึง  ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน โดยมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาทั้งหมดที่จัดกิจกรรมของแต่ละภาคเรียน และไม่ผ่านจุดประสงค์สำคัญตามที่กำหนด
                         
                                    รายวิชาที่ได้ "" หรือ "มส" หมายถึงรายวิชาที่ยังไม่มีการตัดสินผลการเรียน