โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนปราสาทวิทยา  เ็ป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา 
โดยใช้หลักสูตรการเรียนการสอน 3 หลักสูตรคือ


1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 (สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ม.2,3,5,6 ปีการศึกษา 2553 -2554)
2. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551
(สำหรับนักเรียนที่อยู่ชั้น ม.1,4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป)
3. หลักสูตรสถานศึกษา