โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

1.       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล

2.       พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.       พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.       ส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5.       ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารภาษาอังกฤษ

6.       พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

7.       ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์
 เป้าประสงค์

1.       ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานสากล

2.       โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีคุณภาพตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3.       ผู้เรียนเป็นผู้คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

4.       โรงเรียนมีการส่งเสริมจัดกระบวนการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ ที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียนอย่างรอบด้านตามมาตรฐานสากล

5.       โรงเรียนพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียนใช้ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ

6.       ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล

7.       ชุมชน ผู้ปกครอง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ