โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์   โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา บนพื้นฐานความเป็นไทยใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

คำขวัญประจำโรงเรียน ประพฤติดีมีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชีวิต ยึดติดคุณธรรม

ปรัชญา/สุภาษิต ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปัญญาเป็นเครื่องส่องสว่างในโลก

อัตลักษณ์โรงเรียน ยิ้มง่าย ไหว้งาม
คำนิยาม ยิ้มง่าย หมายถึง เป็นผู้มีสุขภาวะที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
ไหว้งาม หมายถึง ให้ความเคารพรพต่อผู้มีพระคุณและบุคคลอื่น อ่อนน้อมถ่อมตน

เอกลักษณ์ สะอาด บรรยากาศดี
คำนิยาม สะอาด หมายถึง หมดจด ผ่องใส ไม่สกปรก ไม่มีตำหนิ และบริสุทธิ์
บรรยากาศ หมายถึง สภาพสิ่งแวดล้อม การประดับตกแต่ง ภูมิทัศน์

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม ระเบียบ บริสุทธิ์
สีฟ้า หมายถึง ความร่มเย็น ความสงบ ความสุข
เหลือง-ฟ้า หมายถึง สีแห่งความสงบสุข ร่มเย็น เมื่ออยู่บนฐานความมีระเบียบวินัย

อักษรย่อของโรงเรียน ป.บ.ว.