โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ผู้เรียนมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายในปี พ.ศ. 2563


คำขวัญประจำโรงเรียน
    ประพฤติดี    มีวินัย         ใฝ่ศึกษา     พัฒนาชีวิต    ยึดติดคุณธรรม

ปรัชญาโรงเรียน
    ปญ.ญา  โลก. กส. มิ  ปช. โชโต    แปลว่า  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

สีประจำโรงเรียน     เหลือง – ฟ้า
    สีเหลือง              หมายถึง  คุณธรรม   ระเบียบ  บริสุทธิ์
    สีฟ้า                  หมายถึง  ความร่มเย็น  ความสงบ  ความสุข
    เหลือง – ฟ้า        หมายถึง  สีแห่งความสงบสุข  ร่มเย็น  เมื่ออยู่บนฐานความมีระเบียบวินัย

อักษรย่อของโรงเรียน         ป.บ.ว.