โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

หมายความว่า  มีรูปต้นมะค่าโมงอยู่กลางปราสาท มีชื่อโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาอยู่ด้านล่าง