โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีหนาที่บริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีคุณภาพและมาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีข้อมูลทั่วไปผลการดําเนินงาน และแนวทางการพัฒนา ดังนี้

ประวัติโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา

    กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนปราสาทเบงวิทยาขึ้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม  ๒๕๔๐ เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา โดยตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๑๙ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์  มีนายตึล จำปาทอง กำนันตำบลกาบเชิงพร้อมด้วยประชาชนในเขตตำบลกาบเชิงให้ความร่วมมือ ในการดำเนินการขอจัดตั้งและกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุวรรณ สายไทย ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนในตำแหน่งครูใหญ่
    เดิมโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา เป็นสาขาของโรงเรียนกาบเชิงวิทยา  ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนสาขา เมื่อพ.ศ. ๒๕๓๖ โดยนายสมนึก ศูนย์กลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาบเชิงวิทยาได้มอบหมายให้ นายสุวรรณ สายไทย  เป็นผู้ดูแลสาขา ครั้งแรกที่ได้เปิดทำการเรียนการสอนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑ จำนวน ๓๖ คน โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปราสาทเบงเปิดทำการสอน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ย้ายจากศาลาวัดไปเปิดทำการสอนที่อาคารชั่วคราว ซึ่งชาวบ้านในเขตตำบลกาบเชิงได้ร่วมกันสร้างมอบให้โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา  จำนวน ๑ หลัง ๔ ห้องเรียน ณ ที่ตั้งของโรงเรียน

สถานที่ตั้ง

        โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา ตั้งอยู่บนเนื้อที่สาธารณะบ้านปราสาทเบง ตำบลกาบเชิง  อำเภอ  กาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์  มีเนื้อที่ ๖๘ ไร่ ๒ งาน ๓๒ ตารางวา  สภาพทั่วไปเป็นดินทราย น้ำไม่ขังห่างจากหมู่บ้านปราสาทเบงประมาณ ๒ กิโลเมตรและมีหมู่บ้านอื่นอีกกระจายอยู่โดยรอบซึ่งบ้านปราสาทเบงเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุด หมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการ  ได้แก่ บ้านปราสาทเบง  บ้านบักจรัง  บ้านลำดวนพัฒนา  บ้านโคกกลางสามัคคี  บ้านโนนสวรรค์  บ้านโนนทอง       ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่ปอ เลี้ยงสัตว์  และขายแรงงานต่างถิ่นภาษาที่พูดส่วนใหญ่เป็นภาษาพื้นเมือง  เช่น เขมร  ลาว  ส่วย