โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
พันธกิจ
พันธกิจ

พันธกิจ

๑ส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมอันพึงประสงค์ ๘ ประการ

๒.พัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เเละทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

๓.ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๔.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการสื่อสาร สู่ประชาคมอาเซียน

๕.สร้างบรรยากาศเเห่งการเรียนรู้

เป้าหมาย/เป้าประสงค์
 เป้าหมาย/เป้าประสงค์
๑.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน