โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีการศึกษา 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 19.42 KB
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.01 MB