โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB
ประกาศรายชื่อผู้รงคุณวุฒิ สพฐ.(6 ส.ค.55)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.22 MB
ประกาศรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมิน ฯ สพม.33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 95 KB
แนวทางการประเมินภายในของสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม สพม.33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63 KB
แนวทางการเขียนรายงาน SAR ปีการศึกษา 2558 สพม.33
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1 MB
คำสั่งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน สพม.33 ปีการศึกษา2558
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
การให้คะแนนตัวบ่งชี้และสรุปรายมาตรฐาน ปีกศ.58
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 355 KB
กรอบการออกประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีพ.ศ. 58
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53 KB
2558-2-schoolmis จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57 KB