โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 ต.ค. 57 ถึง 28 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
06 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
06 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ส่ง GPA ๕ ภาคเรียน
06 ต.ค. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 สรุปงาน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗
01 ต.ค. 57 ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓ พร้อมสรุปผลการเรียนทุกระดับชั้น
23 ก.ย. 57 สอบปลายภาค
19 ก.ย. 57 วิชาการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชาส่งข้อสอบ
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 ครูประจำวิชาแจ้งชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
17 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57 นิเทศการสอนครั้งที่ ๒
15 ก.ย. 57 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ส่งสำเนาข้อสอบ
12 ก.ย. 57 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
15 ส.ค. 57 ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒
11 ส.ค. 57 วันเเม่แห่งชาติ
06 ส.ค. 57 ถึง 10 ส.ค. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ บันทึกหลังสอน
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค๑/๒๕๕๗
15 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค
14 ก.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
11 ก.ค. 57 สำรวจสอบวัดผลกลางภาคเรียน
10 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
01 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 นิเทศการสอนครั้งที่๑ เเละส่งแผนครั้งที่ ๒ บันทึกหลังสอน