โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 0-4471-2077
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 57 ถึง 31 ก.ค. 57 นิเทศการสอนครั้งที่๑ เเละส่งแผนครั้งที่ ๒ บันทึกหลังสอน
10 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
11 ก.ค. 57 สำรวจสอบวัดผลกลางภาคเรียน
14 ก.ค. 57 ถึง 15 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
15 ก.ค. 57 ครูประจำวิชาส่งข้อสอบวัดผลกลางภาค
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค๑/๒๕๕๗
06 ส.ค. 57 ถึง 10 ส.ค. 57 ส่งแผนการจัดการเรียนรู้ครั้งที่ ๓ บันทึกหลังสอน
11 ส.ค. 57 วันเเม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 57 ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๒
12 ก.ย. 57 แจ้งรายชื่อนักเรียนไม่มีสิทธิ์สอบ
15 ก.ย. 57 นักเรียนยื่นคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ ส่งสำเนาข้อสอบ
17 ก.ย. 57 ถึง 21 ก.ย. 57 นิเทศการสอนครั้งที่ ๒
18 ก.ย. 57 ถึง 19 ก.ย. 57 ครูประจำวิชาแจ้งชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
19 ก.ย. 57 วิชาการประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ครูประจำวิชาส่งข้อสอบ
23 ก.ย. 57 สอบปลายภาค
01 ต.ค. 57 ส่ง ปพ.๕ ครั้งที่ ๓ พร้อมสรุปผลการเรียนทุกระดับชั้น
06 ต.ค. 57 ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗
06 ต.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 ส่ง GPA ๕ ภาคเรียน
06 ต.ค. 57 ถึง 12 ต.ค. 57 สรุปงาน ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๗
13 ต.ค. 57 ถึง 28 ต.ค. 57 ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗