โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
เลขที่ 1 หมู่ 19 ถนนปราสาทเบง - เกษตรถาวร หมายเลข 2122  ตำบลกาบเชิง  อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32210
เบอร์โทรศัพท์ 044069767
ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : บริจาค
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว ๑ ชั้น ๒ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนชั่วคราว ๑ ชั้น ๕ ห้องเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : งบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารแบบ ๒๑๖ ล/๔๑ (หลังคาทรงไทย) ๗
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : งบประมาณ
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ ๒๐๓/๒๗
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครูแบบ ๒๐๗
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักภารโรงแบบ ๓๒
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมแบบ ๖ ที่ ๒๗
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามบาสเกตบอลแบบ FIBA
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุม-โรงอาหาร แบบ ๑๐๐/๒๗
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..